Onze missieOndersteuningsnetwerk Antwerpenplus werkt aan een samenleving waarin elke mens gelijkwaardige kansen krijgt om op een volwaardige manier te ontwikkelen en blijvend een plaats te krijgen in deze samenleving. Voor ons betekent inclusie een afstemming van de samenleving om zo tegemoet te komen aan de mogelijkheden en noden van ALLE burgers.

Onze visie


I

Om dit te doen vertrekken we vanuit de sociale visie op handicap. In een sociale visie wordt er gestreefd naar een samenleving die gelijke kansen en rechten waarborgt en die participatie bevordert door een goede afstemming van de omgeving op de specifieke behoefte.

Samen willen we mee zoeken naar hefbomen om deze visie verder ingang te laten vinden in de samenleving. Ondersteuningsnetwerk Antwerpenplus zet vooral in op het onderwijsveld.

Binnen dit onderwijsveld wil Ondersteuningsnetwerk Antwerpenplus gelijke kansen bieden aan kinderen in al hun verscheidenheid. Om de inclusiegedachte vorm te geven, willen we ons aanbod richten op de specifieke noden van elk kind en zijn onderwijscontext.

We doen dit door een verschillend aanbod te bieden en hen fundamenteel anders te benaderen om recht te doen aan deze verscheidenheid.

We kiezen voor een ondersteuning op maat. Een vraag, gesteld door een school gewoon onderwijs, is ons vertrekpunt. We starten de ondersteuning vanuit een kwaliteitsvolle vraagverheldering, in dialoog met alle betrokken partijen, waarbij ouders een onmisbare partner zijn. Op basis van de vraagverheldering wordt een flexibel, dynamisch en handelingsgericht traject opgestart dat tegemoetkomt aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen, de leerkrachten en het team. We hanteren hierbij een constructieve en oplossingsgerichte werkwijze waarbij we oog hebben voor de brede context en maximaal inzetten op talenten en expertise van zowel de leerlingen, het leerkrachtenteam als de ondersteuners.

We hanteren het beeld van een huis om het netwerk rond de leerling duidelijk te maken. Elke partner doet ertoe, samen bouwen we een stevig huis.