Wat doen we?


Concreet bieden we zorg op maat van het kind of de jongere en de school.

We steunen voor de kwaliteit van onze werking op 5 pijlers:

 1. partnerschap: er wordt gelijkwaardig samengewerkt met een gedeelde verantwoordelijkheid, de ondersteuner gaat samen met de partners op zoek naar oplossingen.
 2. vraag-gestuurde werking: we zoeken naar de veranderwens van de leerkracht/leerling, de vraag achter de vraag, om van daaruit acties te ondernemen.
 3. oplossingsgericht werken: de focus ligt op de gewenste situatie, op reeds bereikte successen, competenties en mogelijkheden. Er wordt stap voor stap gewerkt.
 4. flexibiliteit : er is oog voor de eigenheid van alle betrokkenen, op eender welk moment van het schooljaar, zolang als nodig en niet langer dan nodig, variabel in intensiteit, frequentie en gebruikte werkvorm.
 5. olievlek-principe: alle partners worden betrokken tijdens het proces van leren en groeien. Zo vergroot ieders expertise en kan deze doorgegeven en versterkt worden bij anderen.


Het kind / de jongere, de ouders, de school , het buitengewoon onderwijs, CLB en indien nodig de pedagogische begeleiding gaan als gelijkwaardige partners aan tafel zitten.

We bekijken welke vorm van ondersteuning wenselijk is:

  • Team-/klas ondersteunend
  • Individuele begeleiding waar nodig
  • In tijd zolang als nodig maar ook niet langer dan nodig
  • De intensiteit en frequentie zal op maat zijn


Met andere woorden, er zal een flexibel traject uitgewerkt worden op maat van de noden van het kind en het schoolteam, binnen het gegeven wettelijk kader en de toegewezen middelen.

AntwerpenPlus voorziet voor elke school die aangesloten is een ‘ankerfiguur’. Deze ondersteuner is aanspreekpunt voor de school en houdt overzicht over de trajecten binnen de school. Bovendien bouwt het anker een relatie op met de school en wordt zo vertrouwd met de werking van de hele school. Waar nodig schakelt het anker collega-ondersteuners met een specifieke expertise mee in. Steeds in overleg met de school en de betrokken partners.