Nieuws

Beste partner van het ondersteuningsmodel,

Beste ondersteuner, beste beheerscomité, beste schoolbesturen, beste schooldirecteur, beste zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, beste pedagogische begeleider, beste …

 

Zoals u al op verscheidene overlegplatfora en nieuwsbrieven kon horen en lezen gaat het nieuwe leersteundecreet in voege vanaf 1 september 2023. 

 

Graag informeren we jullie allen gelijktijdig over de stand van zaken binnen de regio Antwerpen over deze toekomstige leersteuncentra.

In onze regio richten we, per 1 september 2023, 4 leersteuncentra op vanuit de huidige ondersteuningsnetwerken Antwerpen Plus, Kempen, Vokan en het specifieke ondersteuningsnetwerk Expant 24. 


Gezien het protocol door Katholiek onderwijs Vlaanderen bij de Vlaamse regering tegen 1 februari 2023 ingediend moet worden, hanteren we in de regio Antwerpen volgende tijdslijn:

·       In de periode tussen 7 november 2022 en 9 december 2022 werken de 4 coördinatoren inhoudelijk aan gelijkgerichte communicatie, visie en werking van de toekomstige leersteuncentra.

·       Schoolbesturen worden in de nabije toekomst gecontacteerd over de bestuurlijke organisatie, structuur en werking van de nieuwe leersteuncentra.

·       Om scholen en partners optimaal te informeren rond de visie en werking van deze 4 leersteuncentra in de toekomst nodigen we jullie uit voor een digitaal infomoment op:


                                           15 december 19.30-21.00

                                           16 december 10.00-11.30

                                           19 december 13.30-15.00

           Inschrijven voor één van deze infomomenten kan via deze link.

·       Na dit infomoment geven scholen tegen half januari aan bij welk leersteuncentrum zij aansluiten.

 

Graag verwijzen we hierbij ook naar de meest recente presentatie van Katholiek onderwijs Vlaanderen m.b.t. het nieuwe leersteundecreet waarvan de opname te herbekijken is via Toekomstige leersteuncentra en specifieke leersteuncentra 4,6,7 (katholiekonderwijs.vlaanderen)

 

Wij kijken ernaar uit u op één van deze infomomenten te begroeten.

 

Met vriendelijke groeten

Namens 

Het vicariaat voor onderwijs, pedagogische begeleiding, voorzitters en coördinatoren van huidige werkingen.Aanmeldingen schooljaar 2022 -2023


Vanaf 1 september 2022 (en verder het hele schooljaar door) kunnen aanvragen ingediend worden via inlog op www.diplon.be (Uw school dient geregistreerd te zijn op ons Digitaal Platform DIPLON): 

 •  Bij ‘gekende’ leerlingen zit het GV reeds in het DIPLON systeem omdat zij vroeger al werden aangemeld.
 • Schooljaar 20-21: Vanuit DIPLON is een  koppeling gemaakt met het  IRIS-platform zodat scholen bij aanmelding geen GV of V meer hoeven op te laden. Het inzagerecht tot dit IRIS-platform wordt verleend door de Hoofd Lokaal Beheerder (meestal de directie van een school). Een school met meerdere instellingsnummers dient dit inzagerecht per instellingsnummer door te geven. 
 • Schooljaar 21-22: Er is als extra mogelijkheid voorzien dat het (G)V via de ouders in DIPLON kan opgeladen worden. Dit is vooral nuttig bij recent opgemaakt (G)V’s én daar waar de IRIS-inzage nog niet tot stand kwam.
 • In elke nieuwe aanvraag formuleer je een ondersteuningsvraag vanuit de leerkracht of de klassenraad.

  Alle aanvragen worden pas echte aanmeldingen indien de aanvraag wordt ingediend (op de knop ‘aanvraag indienen’ klikken in DIPLON).  

  Bij vragen of problemen in verband met DIPLON kan u contact opnemen met de ankerpersonen van uw school of mailen naar info@onaplus.be.

  Informatiefolders


  Hieronder vindt U twee folders:

  De werking van Ondersteuningsnetwerk AntwerpenPlus

  De werking en visie zoals we deze samen met ondersteuningsnetwerken VOKAN en Kempen hebben uitgewerkt:

  PROZA  -  sept 2020

  PRoeftuin Ondersteuningsnetwerk Zorgbeleid Antwerpen – sept 2020


  Hoe de toekomst van het onderwijs er zal uitzien is moeilijk te voorspellen maar we weten wel dat de evolutie naar meer inclusief onderwijs is ingezet en, onder druk van geratificeerde internationale verdragen, onomkeerbaar is. Scholen willen misschien wel duidelijke stappen zetten maar vaak weten ze niet hoe. 

  Als netwerkorganisatie AntwerpenPlus dromen  we er van samen met andere actoren kwalitatief onderwijs mee vorm te geven voor alle leerlingen. We zien ook dat we als ondersteuningsteam er niet altijd in slagen de juiste acties te ondernemen om tot een  ‘collectieve doelmatigheidsbeleving’ te komen. 

  Eén van de aanbevelingen van het onderzoeksrapport van de E. Struyf (2019) was een sterkere en effectievere samenwerking opzetten tussen de ondersteuningspartners.

  We vonden dat de tijd rijp was om onze droom in daden om te zetten. En zo werd PROZA (PRoeftuin Ondersteuningsnetwerken Zorgbeleid regio Antwerpen) geboren. Een proeftuin waarbij we mensen met de juiste competenties bundelen om in te zetten op dit thema.  Een intense samenwerking met schoolteams voor gewoon onderwijs, ondersteuners, CLB’ers en pedagogisch begeleiders, met expertise op het vlak van versterking van de zorg op scholen.

  Begin september hebben we daar werk van gemaakt en onze eerste stappen gezet: we hebben een intense samenwerking opgezet met als gezamenlijk doel het versterken van de brede basiszorg. Nu, enkele maanden later, zien we dat PROZA een samen verhaal ‘in wording’ is.   Voor meer info: klik hier:

  Activiteiten

  Seminarie Antwerpse Ondersteuningsteams


  Seminaries schooljaar 2020-21:

  • 20 oktober 2020:  De inclusieve school
  • 24 november 2020: Co- en teamteaching als antwoord op diversiteit in onze klassen
  • 8 december 2020: GOL(L)D  Seminaries schooljaar 2021-2022:

  Omwille van de vele positieve reacties organiseerden we ook dit schooljaar een reeks van 3 seminaries en zetten we in op gezamenlijk professionaliseren met leerkrachten, CLB-medewerkers, ondersteuners en pedagogische begeleiding.

  We kozen dit schooljaar ‘breed kijken’ als centraal thema voor de 3 seminaries. We  zoemden in op beeldvorming vanuit verschillende invalshoeken, verruimden zo onze blik verruimen en reikten handvaten aan om op de klasvloer in ondersteunende samenwerking stappen vooruit te zetten.


  DE BRIL WAARDOOR WE KIJKEN BEPAALT WAT WE ZIEN


  • Woensdag 13 oktober 2021

  Tijdens het eerste seminarie stonden we stil bij beeldvorming door de bril van lees-, reken- en spellingsproblemen. We engageerden prof. Ghesquière die stil stond bij het belang van een goede, analytische beeldvorming. Of zoals  Ghesquière het zelf zei: ‘Je moet een goede Jambers zijn voor je aan het remediëren gaat. Je moet goed onderzoeken wat het leerPROCES is van de leerling om te weten te komen hoe je kan bijsturen zodat elk kind kan participeren aan het klasgebeuren. ‘ 


  • Donderdag 25 november 2021

  Als we ons een beeld willen vormen van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften, dan is de leerling onze beste wegwijzer. Waar houden we zoal rekening mee als we ons een idee willen vormen van wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Er zijn heel wat mensen die daar een rol in spelen en kunnen vanuit hun betrokkenheid zo een steentje bijdragen aan het beeldvormingsproces.  Elisabeth De Schauwer nam ons mee in deze manier van ’breed kijken’. Ze maakte een mooie vertaalslag van wat we in beeld moeten krijgen:

  Waarom is het opmaken van een beeld nodig? Welk beeld(vorming) is nodig om effectieve ondersteuning op te zetten? Waarin zit de uitdaging? Beeldvorming een black box?  Hoe zetten we ‘labels’ zinvol in? Hoe gebruiken we alle info (bijv. GV en attestering) als  onderdeel van de beeldvorming? Hoe kom ik tot een gezamenlijk beeld? Wat is de rol van de ouder en de leerling zelf? Welke kennis hebben we nodig? Dragen we diversiteit uit? Hoe doen we dat dan? Kijken we naar de kloof tussen onderwijs en zorg (voor de lln met SOB)? Waarop kunnen we dan inzetten?


  • Woensdag 19 januari 2022

  Ouders zijn een belangrijke partner bij de ontwikkeling van kinderen. Samen met MAURITS WYSMANS bekeken we hoe ouderparticipatie vorm kan krijgen op school. In deze sessie verkenden we het theoretisch kader. Communiceren met ouders over hun kinderen is niet altijd eenvoudig. We vonden een weg om te komen tot doelgericht praten met ouders en ons bewust te zijn van het communicatief proces dat zich in gesprekken afspeelt. In plaats van inzicht te verschaffen in hoe het fout kan lopen, toonde de spreker hij hoe we aan de hand van herkenbare voorbeelden iedereen een stem kunnen geven.


  Extra informatie corona-maatregelen (januari 2021):

  Enkele handige documenten vanuit de stad Antwerpen – dienst onderwijs: 

  • Meld-je-aan voor lager- kleuter- en secundair onderwijs

  Presentatie infomoment van 19 september 2019

  De PPT die gebruikt werd op het  infomoment voor scholen en CLB’s, kan je inkijken door te klikken op onderstaande link:

  (De PPT geeft een kijk op de inclusieve visie en de nauwe samenwerking van 3 ondersteuningsnetwerken van regio Antwerpen (Kempen, VOKAN, Antwerpen Plus) en de BuO-scholen uit de regio.)

  Thinclusie  –  inspiratiedag

  voor 4 ondersteuningsnetwerken

  Op 13 februari 2020 hebben 400 ondersteuners elkaar geïnspireerd in het samen-verhaal op weg naar inclusief onderwijs. Bekijk hieronder een zeer beknopte samenvatting van de dag.