Zorg Fase 2 en 3

Wat als extra zorg op school niet voldoende is voor een leerling?

Of wat als school, leerling of ouders niet goed weten wat de leerling nodig heeft om te leren of zich goed te voelen? 


Het zorgteam van de school vraagt dan aan de leerling en zijn ouders toestemming om de hulp van het CLB in te schakelen. Het CLB-team gaat na wat de leerling nodig heeft om te leren. Hiervoor werkt het CLB-team samen met de leerling, de ouders en de school. Om dit verder te concretiseren kan de school de hulp van AntwerpenPlus vragen. Het ondersteuningsteam kan enkel van start gaan met ondersteuningsvragen die zich op fase 2 en/of fase 3 bevinden.

Via het zorgloket wordt de vraag doorgestuurd aan het team dat voor uw school werkzaam is. Ondersteuningsvragen op fase 0 & 1 worden via het zorgloket doorgegeven aan CLB en/of de pedagogische begeleidingsdienst.


Vanaf september 2018 werken we met het digitale aanmeldsysteem DIPLON (DIgitaal PLatform ONdersteuningsnetwerken). DIPLON wordt gebruikt door meerdere ondersteuningsnetwerken van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Alle aanvragen voor ondersteuningstrajecten worden in het digitale systeem geregistreerd. Als je school en jezelf reeds bent geregistreerd in DIPLON, kan je HIER inloggen en je  aanvraag indienen!

Bij de start van elk nieuw schooljaar worden hulpvragen (na evaluatie en overleg met alle betrokken partners) opnieuw ingediend, zowel voor reeds gekende als voor nieuwe leerlingen / studenten. 

Hulpvragen kunnen doorheen het hele schooljaar worden gesteld en ingediend. Naar het einde van een schoojaar toe, kunnen scholen die 

leerlingen wensen aan te melden voor het nieuwe schooljaar reeds vanaf juni een aanvraag ‘in werkversie’ klaar zetten in DIPLON. (De juiste datum om aanmeldingen voor een nieuw schooljaar te kunnen klaarzetten wordt jaarlijks aangekondigd op het tablad Nieuws & activiteiten). 


Beknopte informatie over onze werking vindt U in deze twee folders:

De werking van Ondersteuningsnetwerk AntwerpenPlus

De werking en visie zoals we deze samen met ondersteuningsnetwerken VOKAN en Kempen hebben uitgewerkt: